PAB6PAB2PAB4PAB3PAB5PAB7PAB1

Informacje do mieszkańców

O stacji

Rozbudowywana stacja 220/110 kV Piaseczno Stacja 220/110 kV Piaseczno zlokalizowana jest w północnej części miasta Piaseczno i gminy Piaseczno (powiat piaseczyński, województwo mazowieckie). Stacja znajduje się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy.


Jaki jest cel inwestycji?

Inwestycja zapewni poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej w regionie, dzięki czemu wzrośnie niezawodność systemu przesyłu energii elektrycznej oraz ograniczone zostanie do minimum ryzyko związane z wystąpieniem krytycznych awarii systemowych.


Oddziaływanie stacji na otoczenie

W trakcie prac budowlanych:

Modernizacja stacji elektroenergetycznej Piaseczno to typowe przedsięwzięcie z dziedziny budownictwa elektroenergetycznego o niewielkiej skali prac budowlano-montażowych, a w rezultacie minimalnym oddziaływaniu na najbliższe sąsiedztwo stacji.

Wyjątkiem w tym względzie może być okresowe, nieznaczne zwiększenie poziomu hałasu w sąsiedztwie miejsc prowadzenia prac budowlanych spowodowane koniecznością użycia maszyn (koparka, dźwig) i środków transportu.


W trakcie eksploatacji stacji:

Hałas

Głównym źródłem hałasu w stacji są autotransformatory i wentylatory służące do ich chłodzenia. Zarówno w trakcie przebudowy stacji, jak i w trakcie jej eksploatowania poziom hałasu nie przekroczy dopuszczalnych prawem norm wynoszących 40 lub 45 dB w nocy i 50 lub 55 dB w dzień.

Specyficznym zjawiskiem występującym w pobliżu stacji jest szum słyszalny w warunkach dużej wilgotności powietrza. Jego źródłem jest tzw. ulot – rodzaj specyficznego wyładowania elektrycznego przy powierzchni przewodów najwyższych napięć.

wykres_halas


Pole elektromagnetyczne (magnetyczne i elektryczne)

Pracująca stacja jest też źródłem powstawania w bezpośrednim sąsiedztwie torów wysokonapięciowych i wielkoprądowych pola magnetycznego i elektrycznego.

Dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego w środowisku o częstotliwości 50 Hz nie powinien przekraczać w miejscach dostępnych dla ludzi wartości granicznej:
– natężenia pola elektrycznego 10 kV/m
– natężenia pola magnetycznego 60 A/m

Na terenach przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową natężenie pola elektrycznego nie może przekroczyć wartości 1 kV/m.

 

tabelki www